Montage

Montagearbete är den verksamhet som tidigt var grunden för BMI och dess utveckling som ett specialiserat företag i branschen. Verksamheten är uppbyggd med kompetent personal med lång erfarenhet från montageuppdrag i många olika länder.

Personalen är utrustad med ändamålsenlig utrustning så att montagearbetet ska följa uppgjorda planer och tidsfrister utan brist på de för uppdragets genomförande nödvändiga resurserna.

Specialutrustning i form av lyftkranar, hjälputrustning och Handverktyg präglar BMI:s verksamhet på montageplatsen.

Genom personalens breda erfarenhet kan resurser snabbt styras över till de projekt där behovet är störst vilket är en trygghet för kunden som oftast har en pressad tidsplan för projektets genomförande.

Montage